5 hälsofördelar med magnesium

Uppskattad lästid: 2.5 minuter

 

 

Magnesium är den fjärde mest förekommande mineralen i kroppen (R).
Den är viktig för alla levande celler och 
oerhört betydande för flera fysi-
ologiska funktioner (R). 
Magnesium spelar en viktig roll i kommunikati-
onen 
mellan celler (R). Magnesium krävs för produktionen av ATP, huv-
udkällan för energi i våra 
celler (R) och för bildandet av DNA, RNA och
proteiner (R). 

1) Mitokondrierna och antioxidantfunktionen

 

Genom sin positiva laddning, stabiliserar magnesium 
cellmembranen. (R) En tredjedel av mängden magnesium 
i cellerna, finns i mitokondrierna. Tillsammans med ATP 
bildar magnesium ett viktigt komplex som lagrar energi 
i kroppen (R). Mitokondrierna producerar en stor del av 
energin i kroppen, genom cellandningen (R).

 

Magnesium är viktig för mitokondriernas funktion, 
inklusive ATP omsättningen, transportkedjan av 
elektroner och syreavgiftning (R). 

 

Otillräckliga mängder magnesium kan leda till minskad 
funktion hos mitokondrierna och ökar produktionen av 
reaktiva syreföreningar, vilka kan orsaka skador på DNA,
proteiner och andra livsviktiga molekyler (R). 

 

I studier av celler med magnesiumbrist, från männi-
skor och djur, framkom det att cellerna hade minskad
antioxidativ förmåga och att mitokondrierna hade en
dysfunktionell svullnad (R). Det visar att magnesium
är viktigt för mitokondriernas normala funktion och 
för att motverka oxidativ stress. 

 

2) Magnesiumbrist vid
Kronisk trötthet (CFS)

 

Stresshormoner - katekolaminer och kortikosteroider
kan minska nivåerna av magnesium. Många av symp-
tomen vid kronisk trötthetssyndrom (CFS) liknar de
vid magnesiumbrist (R).

 

Studier där forskare undersökte magnesiumnivåerna
hos CFS/ME patienter, framkom det att alla patienterna
hade låga nivåer av magnesium. Majoriteten av magn-
esium finns i vävnad och inte blodet, vilket indikerar
att dessa patienter hade mycket låga nivåer av
magnesium (R).

 

Forskarna följde upp resultaten och gjorde en ny
studie där 15 av CFS/ME patienterna fick tillskott
av magnesium och 17 st fick placebo. Resultatet
visar att 80%, majoriteten av de som fick magn-
esiumtillskott, fick 
förbättrade symptom (R).

 

Studier visar att magnesium spelar en roll vid CFS.
Patienter som fick tillskott av magnesium, upplevde
att energinnivåer, mental hälsa och smärta 
förbättrades (R), (R).

 

Det finns forskning som bevisar att magnesiumbrist
orsakar störningar i både det humorala immunsys-
temet (den del av immunförsvaret som tillverkar
antikroppar för att stoppa och eliminera infektioner)
(R) och det cellförmedlade immunförsvaret, vilket
har identifierats hos CFS och ME. Magnesium har
föreslagits som behandling för att kontrollera
sjukdomar hos immunförsvaret (R).

 

Magnesiumbrist eller en enorm åtgång av magnesium
vid CFS, kan bero på patogena faktorer, menar Mildred
Seelig professor i nutrition vid School of Public Health,
University of North Carolina School of Medicine (R). 

 

Magnesium har föreslagits som behandling för att
dämpa överaktiva NMDA receptorer. De är recep-
torer för neurotransmittorn glutamat (R). NMDA
receptorer är viktiga för minne, inlärning och
synapsernas* aktivitet (R).
 

*En struktur som tillåter nervceller att kommunicera 
med varandra (R).

 

För mycket eller för lite glutamat kan orsaka över-
aktivering av glutamatreceptorer (R). Överaktivering
av NMDA kan leda till excitotoxicitet, (glutamatindu-
cerad celldöd) (R) vilket är kopplat till många neuro-
logiska sjukdomstillstånd (R), (R).

 

Det finns också forskning som visar att fria radikaler
har påverkat hjärnan vid CFS (R). Magnesium fungerar
som en antioxidant mot fria radikaler och oxidativ stress
(R) och kan tillsammans med antioxidanter vara betyd-
ande vid behandling för CFS (R). 

 

Dr. Martin Pall menar att överaktiva NMDA receptorer
bidrar till oxidativ stress och är en orsak till CFS/ME.
De skapar då cellskador, inflammation, ett överaktivt
nervsystem och sänker produktionen av ATP. Dr. Pall
menar att magnesium kan vara värdefull för att för-
hindra överaktivitet hos NMDA receptorer och mot-
verka kronisk oxidativ stress (R).

 

 

3) Depression

 

Magnesium finns i flera hormoner, enzymer, neuro-
transmittorer och påverkar de kemiska reaktioner 
som är kopplade till depression. Magnesiumbrist och 
depression är relaterade till systemisk inflammation (R).

 

Studier visar att möss som fick gå på en diet med låg 
nivå av magnesium på enbart 10% av RDI, fick ett 
depressivt beteende (R).

 

Låga nivåer av magnesium har kopplats till ökade 
depressiva symptom hos olika åldersgrupper (R).

 

Allvarlig depression menar forskare kan vara kopplat
till brister på magnesium (R).

 

Symptom vid depression, förlossningsdepression, pms 
och kroniskt trötthetssyndrom förbättrades vid intag av 
magnesiumtillskott (R).

 

Tillskott av magnesiumsulfat hos råttor med allvarlig 
hjänskada minskade posttraumatisk depression (R).

 

En kombinationsbehandling av magnesiumsalt och anti-
depressiva mediciner, gav en synergieffekt med positiva 
resultat mot depression (R).  

 

Studier av magnesiumtillskott visar att magnesium
förbättrar depression, ångest, och sömn inom en vecka.
I en studie framkommer det även att intag av låga nivåer
av magnesium hos äldre vuxna, verkar skydda mot
depression (R).

 

 

4) Ångest och tvångssyndrom 

 

Magnesium i kombination med andra mineraler, vitaminer,
och örtextrakt är effektiv behandling av ångest och ångest-
relaterade sjukdomar, enligt forskning (R).

 

Magnesium hjälper till att lugna HPA axeln, (CRH, ACTH,
Cortisol) hormonkörtlar och hormoner som reglerar
kroppens stressrespons (R).

 

Magnesium i kombination med vitamin B6 förbättrar PMS
hos kvinnor (R).

 

Magnesiumbrist ökade ångestrelaterat beteende hos möss,
visar en studie (R).

 

Patienter med tvångssyndrom (OCD) visade sig ha lägre
nivåer av magnesium, enligt forskning (R).

 

Magnesium kan motverka ångest genom att blockera NMDA,
receptorer för glutamat. De kan vid överaktivering leda till
neurologiska sjukdomstillstånd (R).

 

 

5) Inflammation 

 

I en studie av gravida kvinnor minskade magnesiumsulfat
de inflammatoriska cytokinerna TNF (tumörnekrosfaktor)
och Interleukin 6 (IL-6), små proteiner som ger signaler
till cellerna vid inflammation och infektion och reglerar 
immunsystemet. Även hos fostret minskade monocyt-
ernas produktion av TNF-α och IL-6 (R).

 

Magnesium spelar en viktig roll för att reglera NF-κB, 
ett proteinkomplex som orsakar inflammation (R) och
sänka andra inflammationsskapande ämnen (R), (R).
Ett lågt intag av magnesium är kopplat till kronisk 
inflammation, vilket är en av orsakerna till åldrande,
fetma, och kroniska sjukdomar (RRR).

 

En studie visar att barn med låga magnesium-
nivåer i blodet, hade de högsta nivåerna av den inflamm-
atoriska markören CRP, (snabb-sänka) ett reaktivt protein 
som stiger vid inflammation (R). Barnen hade också högre
blodsocker, insulin och triglyceridnivåer (R). 

 

Forskning visar också att tillskott av magnesium kan minska 
CRP och andra inflammationsmarkörer, hos äldre vuxna, 
överviktiga personer och individer med prediabetes 
(dysglykemi) (R, R, R).