L-glutamin för mage, energi och immunförsvar

 

Aminosyran L-glutamin är den av alla fria aminosyror 
som det finns mest av i kroppen och blodet (R). Men  
vid långvarig stress, trauma, eller fysisk påfrestning 
förbrukas L-glutamin, vilket kan leda till brist (R), 
(R). L-glutamin 
har många viktiga funktioner i vår 
kropp och kan både 
ge oss energi, hjälpa till att läka 
tarmen och stödja immunförsvaret 
att skydda oss 
mot infektioner.

 

Den högsta koncentrationen av glutamin finns i skelett-
muskeln, hjärnan, levern och magen. Skelettmuskler 
innehåller ca 60 procent glutamin av det totala kropps-
förrådet (R). L-glutamin framställs ur glutaminsyra och
ammoniak (R). 

L-Glutamin bidrar till produktionen av andra aminosyror,
glukos, nukleotider, proteiner och den avgiftande amino-
syran glutation (R). L-glutamin är inte en essentiell
aminosyra. 

Men när kroppen utsätts för stress i olika former frisätts
hormonet kortisol. Det sänker nivåerna av L-glutamin i
kroppen, vilket leder till brist (R). L-Glutamin stimulerar
även produktionen av L-citrulin och L-glycin och är
kvävebärande (R).

Mage-tarm

L-glutamin är viktig för tarmsystemet och bidrar till en
friskare tarmflora (R). Den är den främsta energikällan
för tunntarmens enterocyter, lymfocyter, makrofager, 
och fibroplaster (R). 

L-glutamin är tillsammans med glutamat och aspartat
viktigt bränsle för cellerna i tunntarmen (R). Den är när-
ing och energi för colonocyterna i tjock-tarmen, samt 
motarbetar spridning av negativa bakterier från tjock-
tarmen till andra områden. L-glutamin hjälper även 
matsmältningen och celltillväxten i magsäcken (R). 

L-glutamin hjälper till att förbättra IBS och diarré genom
att balansera slemhinnan i tarmen och skapa normala
tarmrörelser (R). En studie visar att L-glutamin normali-
serar effekterna av TH2 immunförsvaret som stimulerar
inflammatoriska cytokiner (R). Det visar att L-glutamin
minskar inflammation i tarmen och kan hjälpa till att
läka tarmen vid matöverkänslighet (R).

 

 

Då L-glutamin är viktig näring för tarmarna och har för-
måga att bygga upp och reparera vävnad, är L-glutamin 
mycket fördelaktig för personer som lider av IBS, IBD, 
läckande tarm och autoimmuna sjukdomar (R).

Med sina läkande egenskaper förebygger och motverkar
L-glutamin läckande tarm. L-glutamin hjälper också till att
bevara tarmludd, både i mängd och höjd. Djurstudier visar
att intag av L-glutamin motverkar läckande tarm vid strål-
behandling (R).

Vid kemoterapi ökar också tarmpermeabilitet, enligt studier. 
(R). Patienter med bröstcancer, som fick tillskott av L-gluta-
min 12 dagar inför kemoterapi, fick tydlig minskning av 
läckande tarm (R), (R).

Träning skapar oxidativ stress i kroppen vilket försämrar
ytskiktet i mag-tarmkanalen (R). Studier visar att L-glutamin
förhindrar läckande tarm vid långvarig konditionsträning (R).

 

Energi för hjärna, celler
och muskler

L-Glutamin är en viktig energikälla för olika typer av celler
(R). L-glutamin är den enda aminosyra som lätt passerar
igenom barriären mellan blod och hjärna. Den omvandlas
därefter till L-glutaminsyra, (glutamat), som fungerar
som reservnäring till hjärnan.

Hjärnan kan bara lagra små mängder av glukos och är
mycket beroende av andra reserver som L-glutamin (R).

När stress uppstår i ämnesomsättningen frigörs L-glutamin
i blodet och 
transporteras till vävnad som är i behov av L-
glutamin. Vid längre fysisk aktivitet kan minskar L-glutamin
i kroppen. Det beror troligen på att levern använder L-glut-
amin för att tillverka glukos, för att bygga mer protein och 
att basa kroppen från den syra som bildas av koldioxid vid 
fysisk aktivitet (R).

Forskning visar att L-glutamin bidrar till att öka förbränn-
ingen och muskelmassan efter träning, samt bidrar till
viktnedgång (R), (R).

L-glutamin tillför energi och hjälper att minska insulin-
nivåerna och stabilisera blodsockret. Det gör att kroppen
använder mindre muskelmassa för att upprätthålla blod-
sockret och insulinkänsligheten i cellerna.

Studier visar även att L-glutamin förbättrar hjärt-kärlhälsan
och kropps-fysiken hos typ-2 diabetes patienter (R),(R).

 

 

L-glutamin är viktigt för hjärnhälsan, då den kan omv-
andlas i kroppen till aminosyran och neurotransmittorn
glutamat (R). Glutamat är ett stimulerande ämne som
är viktigt för hjärnans funktion, (R), (R) energiproduk-
tionen i cellerna, och proteinomsättningen bl.a. (R),(R).
Det är viktigt för hjärnhälsan att glutamin-glutamat
cykeln är i balans.

Glutamat är skadligt för hälsan i för stora mängder och
kan ledda till neurologiska och kognitiva skador, mani
och epilepsi bl.a. (R). Forskning visar att obalans i L-
glutamin-glutamat cykeln kan resultera olika sorters
hjärnsjukdomar som Reye’s Syndrome, epilepsi, bipolär 
sjukdom, schizofreni, ångest, depression och alkohol
beroende (R).

För att glutamat ska vara i rätt balans, omvandlas också
glutamat till aminosyran GABA, som är en förhindrande
och lugnande neurotransmittor. GABA balanserar och
dämpar glutamat (R). GABA påverkar hjärnvågorna
och motverkar ångest, förbättrar sömn och avslappning.
GABA minskar överaktiviteten i hjärnan och ökar den
känslomässiga intelligensen, empati, uppmärksamhet
och fokus (R).

L-glutamin hjälper till att motverka att hjärnan åldras.
Dysfunktion i mitokondrierna kan orsaka att abnorma
mängder glutamat ökar, vilket kan skapa hjärnsjukdomar. 
(R).

 

Immunsystem

En av de viktigaste funktionerna hos L-glutamin, är kopplat
till immunsystemet. Immunceller som lymfocyter, makrofager
och neutrofiler är beroende av L-glutamin (R). L-glutamin
stärker kroppens försvar genom att föröka vita blodkroppar 
och att hjälpa immunceller att eliminera bakterier.(R). 

I studier av patienter med systemisk inflammationssjukdom,
ökade tillskott av L-glutamin, B och T lymfocyter och minskade
inflammation (R).

 

 

Flera studier visar att tillskott av L-glutamin hjälper immun-
försvarets bakterier att skydda kroppen mot infektioner vid 
operationer och sårläkning. (R), (R), (R), (R).

L-glutamin ökar antoxidantstatusen i kroppen och ökar leverns
funktion, enligt studier där patienter intog tillskott av L-glutamin
en vecka innan operation (R).

Vid skador, infektioner, cancerbehandling och operationer,
sker en större påfrestning på immunförsvaret. Det påverkar
nivåerna av l-glutamin och brist kan uppstå [R]. Därför kan
tillskott av L-glutamin vid sådana situationer påverka
kroppens läkning positivt (R).

 

Kroppens rening och
reglerar 
syra-basbalans

L-glutamin hjälper till att rensa ut ammoniak ur kroppen. 
L-glutamin kan plocka upp ammoniak i det centrala nerv-
systemet och föra det till njurarna för deaminering.

Ammoniak är ett giftigt ämne som bildas i hela kroppen, 
genom nedbrytning av proteiner och andra ämnen som
innehåller kväve (R), (R).  Ammoniak är även en rest-
produkt vid träning. I ett flertal reaktionssteg omvandlas
tillslut ammoniak till urea, som utsöndras via njurarna
och urinen.


L-glutamin är även viktig för reglering av syra-basbalansen.
Den hjälper njurarna att utsöndra överskottssyror och före-
bygger därmed acidos (syraförgiftning) (R).

 

L-glutamin är särkilt lämplig vid mag-tarmproblem, 
trötthet och vid konditionsträning. Vid öm mage
kan 
L-glutamin användas för att mildra symptom.
L-glutamin kan användas vid utmattning och lågt
blodsocker. 
Efter 
ett konditionspass kan L-glutamin
hjälpa kroppen 
att återfå energin.