Ny forskningsstudie: Tillskott av enzymet DAO hjälper tarmslemhinnan att läka hos patienter med histaminintolerans

 

En ny forskningsstudie visar att enzymet DAO 
kan hjälpa tarmslemhinnan att läka och öka 
kroppens egen förutsättning att producera DAO. 
Enzymet som intas före måltider minskar också 
påtagligt symtomen från histaminintolerans.

Studien

 

Syftet med forskningsstudien 

 

I den här öppna kliniska pilotstudien undersökte
forskare hur enzymet DAO påverkar olika sorters
symptom som relateras till histaminintolerans.

 

DAO-enzymet anses vara det främsta enzymet 
föratt bryta ner histamin i tarmsystemet. Det 
framställs av apikala enterocyter som finns i 
tarmluddet och utsöndras från mukosan 
(Wollin et al., 1988). 

 

Forskare tror att histaminintolerans (HIT) är
orsakat av en för hög mängd histamin eller 
andra biogena aminer i kroppen, samt att 
deras nedbrytning är förhindrad eller störd.

 

Höga mängder histamin i kroppen kan ge 
symptom från mage-tarm, luftvägar, hud
och hjärta-kärl.Det tror forskarnaberor på 
den minskade aktiviteten av enzymet DAO.

 

 

HIT-symptom som undersöktes  

 

Dessa symptom är vanliga vid HIT och användes 
för att undersöka vilken inverkan DAO har på dem:

 
 • Mag-tarmsymptom 
 • Magsmärta 
 • Kolik
 • Uppsvälldhet 
 • Diarré
 • Förstoppning 
 • Illamående
 • Uppstötningar 
 • Uppkastningar
 • Mättnad efter måltid 
 • Dysmenorré (mensvärk)
 • Hjärta och kärl
 • Huvudvärk och migrän
 • Yrsel
 • Hjärtklappning och kollaps
 • Andningssymptom
 • Rinnande näsa
 • Nästäppa 
 • Nysningar
 • Astma
 • Hudsymptom
 • Klåda
 • Nässelutslag
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Röda ögonlock
 

Studiens utformning

 

I studien deltog 28 testpersoner som var diagnos-
tiserade med HIT. Under fyra veckor fick testpersonerna
ta tillskott av DAO i form av DAOSIN, innan måltider. 

 

Efter det följde en period på fyra veckor då test-
personerna inte skulle ta tillskott av DAOSIN. 

 

Patienterna fick instruktionen att inte ändra sin 
kost eller medicinering under de åtta veckor 
som studien pågick.

 

Forskarna använde ett frågeformulär med 22 
kända symptom vid HIT för att bedöma pati-
enternas upplevda symptom före och under 
studien. 

 

Symptomen delades in i fyra kategorier efter
svårighetsgrad, från 0 (inga symptom) till 5 
(väldigt svåra symptom). 

 

Symptomen efter intag av DAOSIN dokument-
erades. Mätningar av DAO i serum och mätningar
av histamin i plasma dokumenterades också vid
varje besök, med två veckors intervaller.

 

 

Resultat

 

Alla 22 symptomen, från mage-tarm, hjärta och kärl, 
samt andnings-och hudbesvär minskade betydligt vid
tillskott av DAO från besök ett till tre. (Wilcoxon 
\ 0.0001; Dunn \ 0.001). 

 

Under uppföljningsperioden från besök tre till fem, 
ökade symptomen. Men vid besök fem, var symp-
tomen fortfarande betydligt lägre än vid besök ett 
(Wilcoxon = 0.0008; Dunn \ 0.01) (Wilcoxon
= 0.0004).

 

Intensitet hos varje symptomminskade också vid 
intag av DAO. Efter uppföljningsperioden återkom 
inte symptomen till denintensitet de hade vid besök
ett. 

 

Under tidenDAO intogsökade DAO i serumlite 
hos 60,7% av patienterna (Wilcoxon   = 0.2918), 
och DAO ökade igen under uppföljningsperioden 
(Wilcoxon = 0.346). Histaminvärdena i plasma 
var oförändrade under studien.

 

Före den här studien klagade 79% av patienterna 
på postprandiell mättnad (den övermättnad man 
kan få till nästa måltid) och 68% på svullnad och 
magsmärtor.

 

Efter fyra veckor med intag av DAO, hade dessa 
symptom signifikant minskat, till 43% för post-
prandiell mättnad, 50% för uppsvälldhet och så 
lågt som 25% för magsmärtor. 

 

Genom studien har man kunnat se en mindre 
ökning av DAO-värden i serum på grund av 
tillskott av DAO.

 

Forskarnas slutsats

 

Forskarna har i studien visat att tillskott av 
enzymet DAO före måltider kan hjälpa till 
att minska symtomen och intensiteten av 
dem vid histaminintolerans.

 

Forskarna gjorde en intressant upptäckt att 
symptomen vid slutet av studien inte nådde 
samma nivå av svårighetsgrad som i början.

 

Forskarna spekulerar i om orsaken kan vara 
att en lättare läkning av mukosan i tarmen
har skett på grund av intag av DAO. 

 

Tillskott av enzymet DAO motverkar symptom 
vid histaminintolerans och biogena aminer. 

 

Tillskottet ger också indikation på en läkning 
av mukosan i tarmen. Läkningen av tarmen 
ökar i sin tur kroppens egen förutsättning att 
producera mer av enzymet DAO.

 

Här kan du läsa studien i sin helhet